טילקת
רוש ןסינ תאמ
ימיה ודנמוקה

'94-בש הז היה ("הלוז תורפס" תא חתופש עטקה) סנוט לדהו לייד קיד לש Misirlou""
ןיטנווק לש ונזוא תא ספתש ירחא .ה-Surf תקיזומ לש יעגרה יתנפואה קבמאקה תא רידגה
זאמ .אבה ורטרה בכוכל ךופהי רנא'זהש דע ןמז לש ןיינע קר הזש רורב היה וניטנרט
ה-Venture ומכ תוקהל ,(הכירבה תפש לע) ילרווב לש יצייק קרפב חראתהל קיפסה לייד
הכזMan or Astro Man ינרדומה ףרסה בכרהו ,ןהל עיגמש המ תא ולביק וה-Tornadoe
.בוט לפאלפ הז המ םיעדויש םיאפיח םידלי לצא ולש תינמזה הליהתה תנמל

,תויסוכ סופתל הסנמ ,ןשלג םע תוארל ולכותש ידיחיה םדא ןבהו רתוי רחואמ םינש עבש
.ןורש וטאלפ אוה

עירפמ אל הז לבא ,תובוט םינש המכב אוהה לגה תא וספספ (Astroglides) סדיילגורטסאה
טילקתה Penetrate with the Astroglides, תא איצוהל הזה ילארשיה רוק-ףרסה בכרהל
."קומיצב יל באכ הז ,קובקב לע יתבשישכ" :טפשמה תא עומשל ולכות ובש ידיחיה ילארשיה
ידכ ןאנפו תוחרצ ,לאטמ ,ינחוכ ףרס בולישב 'א התיכ סנסנונ טעמ ומכ ןיא ,ןכאו
םייח תושעל םיעדוי תמאבש םיימוקמה קורה יטילקת םה םיטעמ יכ ,בוש ,חיכוהל
.םיעגושמ

,(סונובכ ףרוצמ קסידה) לי ניו טמרופב קר אצוי סדיילגורטסאה לש הרוכבה םובלא
וגנ'ג ,רוש רימא ,ןהק לכימל םימובלא רבכ איצוהש יאמצעה קורה לבייל Fast, תאצוהב
םע םעפ לש ףרסה לע םיססבתמה םיחבושמ םיילטנמורטסניא םיעטק וב שי .לאמ'ג לאמקו
,לאטמ רוקדראה שממ רבכ םה םיילאקווה םיעטקהמ המכשכ ,תיוושכעה תילקיזומה תומילאה
לש טסירטיגהמ םיינש וא רבד דמל ןאכ והשימ) תורטיגה ירוסינו תוגאשה ,תוחרצה ללוכ
רואיל ידי לע לעפותמו ךרואה לכל חווצש ,ןימרת :חרוא ,ןכ ומכו .(?הא ,סיראמ הלטס
שארטה תסרג תאז םאה .הזה הניגנה ילכ תא לעפתל ךמסומש ץראב ידיחיה םדאה ,גניליבצ
.ביגהל בריס ןוסרדנס ינד ?"ןשלגה ריש"ל ןועגש לאטמ ראואפ רוק